Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym prze Sprzedającego pod adresem www.sklepvena.pl.

Sprzedającym (Usługodawcą) jest Aleksander Harkawy wykonujący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą “Aleksander Harkawy Katowicki Dom Sztuki” w Katowicach z siedzibą przy ul. Zabrskiej 5, 40-083 Katowice, posiadającą NIP 634-219-71-96.

§ 1 Definicje

1.Regulamin – niniejszy regulamin.

2.Sprzedający (zamiennie nazywany Usługodawcą) – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zásadách określonych w niniejszym Regulaminie.

3.Sklep (zamiennie nazywany Sklepem Internetowym) – sklep prowadzony przez Sprzedającego.

4.Konsument – osobę fizyczną dokonującą ze przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym.

6.Kurier – przewoźnik, któremu Sprzedający zleca dostawę zakupionego, przez Klienta Towaru.

7.Klient – Konsument, jak I inna osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie.

8.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

9.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj I ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2 Zasady ogólne

1.Zakup Towaru odbywa się na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

2.Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklepvena.pl.

3.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja w trakcie realizacji Zamówienia.
4.Sklep Internetowy www.sklepvena.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

5.Wszystkie Towary oferowane w Sklepie www.sklepvena.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Informacje o Towarze

1.Wszystkie ceny Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego www.sklepvena.pl zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy.

2.Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3.Sprzedawca informuje, że kolory wzorników zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego www.sklepvena.pl mogą się różnić z uwagi na parametry monitorów.

§ 4 Składanie zamówień

1.Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową lub drogą mailową.

2.Zamówienia składane przez stronę internetową mozna składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

3.Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

4.W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie mozliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5.Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę orzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.

6.W trakcie składania Zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
7.Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osob trzecich.

8.Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

9.Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania wpłaty w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem“.

10.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego.

11.W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

12.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży, przy czym zamówienia płatne za pobraniem są realizowane od razu, zamówienia płatne przedpłatą są realizowane po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

13.Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury), lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzenie powyższych zmian możliwe jest poprzez telefoniczny kontak pod numerem 032 205 20 26 w godzinach otwarcia sklepu (10:00-18:00).

§ 5 Koszty i termin wysyłki

1.Zapłata za zakupiony Towar oraz za koszty przesyłki zakupionego Towaru następuje za pobraniem przez Kuriera lub Pocztę Polską, w formie przedpłaty – przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu zamówienia lub gotówką, w przypadku odbioru osobistego w jednym z naszych sklepów stacjonarnych.

2.Dostawa zakupionego Towaru zostanie dokonana za pomocą Kuriera – tj. Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego.

3.Opłata za dostawę zakupionego Towaru naliczana jest wg. taryfy Kuriera z uwzględnieniem podatku VAT.

4.Przy jednorazowym zakupie Towaru za przedpłatą na kwotę co najmniej 1000 zł, Sklep pokrywa koszty dostawy Towaru za wyjątkiem dostaw wysyłanych za granicę oraz dostaw Towarów na paletach. W tych przypadkach koszty dostawy sa ustalane indywidualnie z Klientem z uwzględnieniem wielkości przesyłki, wagi lub kraju dostawy.

5.Podczas odbioru przesyłki od Kuriera, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona lub, czy opakowanie nie jest naruszone. W razie wątpliwości przesyłkę należy otworzyć i sprawdzić w obecności Kuriera. Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki Klient stwierdzi, że dostarczony Towar jest wadliwy, należy spisać protokół uszkodzenia, wykonać zdjęcia uszkodzonego Towaru oraz skontaktować się ze Sprzedającym w celu wymiany uszkodzonego Towaru.

§ 6 Uprawnienia Klienta

1.Zgodnie z art.27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827). Klient – będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. – jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie i zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej. Sprzedający jest zobowiązany  niezwłocznie przesłać Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w ten sposób.

3.Sprzedający dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Klienta, w tym kosztów dostarczenia Towaru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy na rachunek wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

4.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłamie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (odesłania).

7.W przypadku zwrotu Towarów wielkogabarytowych, tj. których wysokość przekracza 130 cm lub suma długości wszystkich boków przekracza 290 cm lub waga wraz z opakowaniem przekrasza 30 kg, sposób dokonania zwrotu należy uzgodnić ze Sprzedającym.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 7 Reklamacje

1.Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar bez wad. W przypadku dostarczenia Towaru wadliwego ponosi on odpowiedzialność za stwierdzone wady zakupionych Towarów na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.Klient zawiadamia Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności towaru pisemnie drogą pocztową lub drogą elektroniczną oraz dostarcza reklamowany Towar do jednego ze sklepów stacjonarnych Sprzedającego.

3. W związku ze zgłoszoną reklamacją Klient może żądać: nieodpłatnej naprawy albo nieodpłatnej wymiany Towaru na nowy, wolny od wad, lub obniżenia zapłaconej ceny, lub może odstąpić od umowy i żądać całkowitego zwrotu zapłaconej ceny.

4.Sprzedający jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając Klientowi potwierdzenie oraz ustosunkować się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej doręczenia i poinformować w tym terminie Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia. Zawiadomienie zostanie przesłane Klientowi drogą elektroniczną.

5.W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Sprzedający przekazuje należność w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji przelewem na rachunek wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

§ 8 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1.Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów.

2.Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do Sklepu Internetowego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Sprzedajcego. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym www.sklepvena.pl.

3.Klientom przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy, jako administratora ich danych, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.Sprzedający wykorzystuje pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji i zapamiętywania ustawień osobistych. Dane osobowe za pośrednictwem plików „cookies” nie są przetwarzane ani przechowywane.

§ 9 Wymagania techniczne i zakaz bezprawnych działań

1.Klient zobowiązany jest do powstrzymywania sie od podejmowania działań o charakterze bezprawnym lub które mogłyby uniemożliwić lub utrudniać innym Klientom prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego. W szczególności Klient zobowiązany jest do: niewykorzystywania Sklepu w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa oraz utrudniający korzystanie z niego innym Klientom, zabezpieczenia i ochrony poufnych danych takich jak np. hasła dostępowe, niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Sprzedawcy do których Klient nie ma uprawnień, przestrzegania ustawowego zakazu dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§ 10 Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Sklepu Internetowego.

2.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

X

Facebook